“Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на община Земен и достъп чрез дигитализация”

по Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Радомир-Ковачевци-Земен” от ПРСР с ИД 59/3/3231528

Колекция артефакти
Колекция от елементи на етнографски носии
Колекция от сурвакарски маски
Елементи от характерни празници
Мрачка грамота
Монументални паметници – Манастири
Етнографски сбирки
Книжовно наследство
Училищен архив
Художествено наследство